ข่าวประชาสัมพันธ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แหล่งสารนิเทศ
   
วรสาร Onilne
E-Database
E-journals
E-Books
E-Thesis

  เเบบฟอร์มขอบริการ DD  เเบบฟอร์มขอบริการ CIP สอบถามบรรณารักษ ตรวจสอบการยืม หนังสือ  
Web OPAC KKU
ค้นหาหนังสือเเละสื่อต่าง ๆ
ค้นจาก


ค้นหาบทความวารสารไทย
ค้นจาก