[กลับเมนู] [การบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ] [วิทยาการระบาดและชีวสถิติ]
[อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย]
สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
(Department of Public Health Administration Health Promotion Nutrition)

หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
รศ.เบญจา มุกตพันธุ์ : Assoc Prof. Benja Muktabhant
: Tel 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42866 : Fax. 0-4334-7058
E-Mail : benja@kku.ac.th

ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย : Asst Prof. Nitchatorn Panomai, Ph.D
: Tel 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42865 : Fax. 0-4334-7058
E-Mail : rappan@kku.ac.th

ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา : Asst Prof. Pattara Sanchaisuriya, Ph.D
: Tel 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42863 : Fax. 0-4334-7058
E-Mail : pattara@kku.ac.th

ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์ : Asst Prof. Suwalee Lowirakorn, Ph.D
: Tel 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42864 : Fax. 0-4334-7058
E-Mail : suwlowi@kku.ac.th

รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน : Assoc Prof. Pissanu Uttamavatin
: Tel 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42861 : Fax. 0-4334-7058
E-Mail : pissanu@kku.ac.th

อาจารย์ รัฐพล ไกรกลาง : Lecture. Ratthaphol Kraiklang, Ph.D.
: Tel 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42867 : Fax. 0-4334-7058
E-Mail : ratthaphol@kku.ac.th

อาจารย์ พรพิมล ชูพานิช : Lecture. Pornpimon  Chupanit
: Tel 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42860 : Fax. 0-4334-7058
E-Mail : pornpch@kku.ac.th

ธุรการ : Clerical Department

นางศุภานัน พรมขอนยาง : Mrs. Supanan Promkhonyang
E-mail : kalsupanan.2510@gmail.com
Tel. 0-4336-2074, 0-433-47057, 42860 : Fax. 0-4334-7058

 

สื่อที่ผลิตโดยสาขาวิชา
- โปรแกรมประเมินการบริโภคขนมและเครื่องดื่ม(SAB)
ผู้ดูแลสื่อ : สิริรัตน์ นันทพันธ์, เบญจา มุกตพันธ์
: Tel 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42860

รศ.ดร.ประจักร บัวผัน : Assoc Prof. Prachak Bouphan, Ph.D
E-mail : bprach@kku.ac.th, auddra99@hotmail.com
Tel. 0-4336-2073, 0-4334-7057, 42839 : Fax. 0-4334-7058

รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา : Assoc Prof. Chanaphol Sriruecha, Ph.D
E-mail : pirsri@kku.ac.th
Tel. 0-4336-2073, 0-4334-7057, 42839 : Fax. 0-4334-7058

ผศ.ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ : Asst Prof. Prasert Thavondunstid
E-mail : pratha1@kku.ac.th
Tel. 0-4336-2073, 0-4334-7057, 42838 : Fax. 0-4334-7058

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ : Assoc Prof. Wongsa Laohasiriwong, Ph.D
E-mail : lwongs@kku.ac.th
Tel. 0-4336-2073, 0-4334-7057, 42837 : Fax. 0-4334-7058

รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล : Assoc Prof.Chanya Apipalakul, Ph.D
E-mail : achany@kku.ac.th
Tel. 0-4336-2073, 0-4334-7057, 42841 : Fax. 0-4334-7058

ธุรการ : Clerical Department

นายสิรภพ ฝอยทอง :  Mr. Siraphob Fhoithong
Tel. 0-4336-2073, 0-433-47057, 42842 : Fax. 0-4334-7058

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ : Assoc Prof. Pannee Banchonhattakit. Ph.D.
: Tel 0-4336-2077, 0-4334-7057, 42887
E-Mail : panban@kku.ac.th

ผศ. ดร. รุจิรา ดวงสงค์ : Asst Prof. Rujira Duangsong, Ph.D.
: Tel 0-4336-2077, 0-4334-7057, 42889
E-Mail : drujir@kku.ac.th

รศ.ปาริชา นิพพานนทน์ : Assoc Prof. Paricha Nippanon
: Tel 0-4336-2077, 0-4334-7057, 42888
E-Mail : jaruw_ni@kku.ac.th

รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ : Assoc Prof. Chulaporn Sota, Ph.D.
: Tel 0-4336-2077, 0-4334-7057, 42890
E-Mail : chusot@kku.ac.th

ธุรการ : Clerical Department
นายกำไร สิมเสน : Mr.Kumrai Simsan
: Tel 081-9745919, 0-4336-2077, 0-4334-7057,42886
E-Mail : skumra@kku.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ ๑๒๓ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒.
โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๔๗๐๕๗ โทรสาร ๐๔๓-๓๔๗๐๕๘