[กลับเมนู] [การบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ] [วิทยาการระบาดและชีวสถิติ]
[อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย]
สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
(Department of Public Health Administration Health Promotion Nutrition)

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
รศ.เบญจา มุกตพันธุ์ : Assoc. Prof. Benja Muktabhant
: Tel 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42866 : Fax. 0-4334-7058
E-Mail : benja@kku.ac.th

ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย : Asst. Prof. Dr. Nitchatorn Panomai
: Tel 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42865 : Fax. 0-4334-7058
E-Mail : rappan@kku.ac.th

ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา : Asst. Prof. Dr. Pattara Sanchaisuriya
: Tel 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42863 : Fax. 0-4334-7058
E-Mail : pattara@kku.ac.th

ผศ.ดร.สุวลี โล่วิรกรณ์ : Asst. Prof. Dr. Suwalee Lowirakorn
: Tel 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42864 : Fax. 0-4334-7058
E-Mail : suwlowi@kku.ac.th

รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน : Assoc. Prof. Pissanu Uttamavatin
: Tel 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42861 : Fax. 0-4334-7058
E-Mail : pissanu@kku.ac.th

อาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง : Dr. Ratthaphol Kraiklang
: Tel 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42867 : Fax. 0-4334-7058
E-Mail : ratthaphol@kku.ac.th

อาจารย์ ดร.พรพิมล ชูพานิช : Dr. Pornpimon  Chupanit
: Tel 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42860 : Fax. 0-4334-7058
E-Mail : pornpch@kku.ac.th

ธุรการ : Clerical Department

นางศุภานัน พรมขอนยาง : Mrs. Supanan Promkhonyang
E-mail : kalsupanan.2510@gmail.com
Tel. 0-4336-2074, 0-433-47057, 42860 : Fax. 0-4334-7058

 

สื่อที่ผลิตโดยสาขาวิชา
- โปรแกรมประเมินการบริโภคขนมและเครื่องดื่ม(SAB)
ผู้ดูแลสื่อ : สิริรัตน์ นันทพันธ์, เบญจา มุกตพันธ์
: Tel 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42860

รศ.ดร.ประจักร บัวผัน : Assoc. Prof. Dr. Prachak Bouphan
E-mail : bprach@kku.ac.th, auddra99@hotmail.com
Tel. 0-4336-2073, 0-4334-7057, 42839 : Fax. 0-4334-7058

รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา : Assoc. Prof. Dr. Chanaphol Sriruecha
E-mail : pirsri@kku.ac.th
Tel. 0-4336-2073, 0-4334-7057, 42839 : Fax. 0-4334-7058

ผศ.ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ : Asst. Prof. Prasert Thavondunstid
E-mail : pratha1@kku.ac.th
Tel. 0-4336-2073, 0-4334-7057, 42838 : Fax. 0-4334-7058

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ : Assoc. Prof. Dr. Wongsa Laohasiriwong
E-mail : lwongs@kku.ac.th
Tel. 0-4336-2073, 0-4334-7057, 42837 : Fax. 0-4334-7058

ธุรการ : Clerical Department

นายสิรภพ ฝอยทอง :  Mr. Siraphob Fhoithong
Tel. 0-4336-2073, 0-433-47057, 42842 : Fax. 0-4334-7058

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ : Assoc. Prof. Dr. Pannee Banchonhattakit
: Tel 0-4336-2077, 0-4334-7057, 42887
E-Mail : panban@kku.ac.th

ผศ.ดร.รุจิรา ดวงสงค์ : Asst. Prof. Dr. Rujira Duangsong
: Tel 0-4336-2077, 0-4334-7057, 42889
E-Mail : drujir@kku.ac.th

รศ.ปาริชา นิพพานนทน์ : Assoc. Prof. Paricha Nippanon
: Tel 0-4336-2077, 0-4334-7057, 42888
E-Mail : jaruw_ni@kku.ac.th

รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ : Assoc. Prof. Dr. Chulaporn Sota
: Tel 0-4336-2077, 0-4334-7057, 42890
E-Mail : chusot@kku.ac.th

ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย : Asst. Prof. Dr. Kesinee Saranrittichai
: Tel 0-4336-2077, 0-4334-7057,42886
E-Mail : kesinee@kku.ac.th

ธุรการ : Clerical Department
นายกำไร สิมเสน : Mr. Kumrai Simsan
: Tel 081-9745919, 0-4336-2077, 0-4334-7057,42886
E-Mail : skumra@kku.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ ๑๒๓ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒.
โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๔๗๐๕๗ โทรสาร ๐๔๓-๓๔๗๐๕๘