สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(
Department of Environmental Health Occupational Health and Safety)

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์  จังโกฏิ : Lecture. RittirongJunggoth, Ph.D (Environmental Management)
: Tel 0-4336-2076, 0-4334-7057
E-Mail : rittirong@kku.ac.th

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ : Asst Prof. Somsak Pitaksanurat, Dr.Techn.
: Tel 0-4336-2023, 0-4336-2076, 0-4334-7057,42804
E-Mail : somsak_p@kku.ac.th

ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล : Asst Prof. Chatchawal Kiratiworasakun
: Tel 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42844
E-Mail : chatki@kku.ac.th

รศ.กาญจนา นาถะพินธุ : Assoc Prof. Ganjana Nathapindhu
: Tel 0-4336-2076, 0-4334-7057,42843
E-Mail : kannat@kku.ac.th

รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ : Assoc. Prof.Dr. Warangkana Sungsitthisawad
: Tel 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42846
E-Mail : warsun@kku.ac.th

รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม : Assoc Prof. Dariwan Settheetham
: Tel 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42856
E-Mail : dariwan@kku.ac.th

รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง : Assoc Prof. Uraiwan Inmuong, Ph.D (Public Health)
: Tel 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42845
E-Mail : uraiwan@kku.ac.th

ผศ.ดร.กาญนิถา ครองธรรมชาติ : Asst Prof. Kannitha Krongthamchat , Ph.D
: Tel 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42855
E-Mail : kkanni@kku.ac.th

ดร.ชัชชาย แจ่มใส : Dr. Chatchai Jamsai, Ph.D
: Tel 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42852
E-Mail : chatjam@kku.ac.th

ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู : Asst Prof. Pornpun Sakunkoo, Ph.D (Public Health)
: Tel 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42848
E-Mail : spornp@kku.ac.th

รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง : Assoc Prof. Sunisa Chaiklieng (Dr. Biol. Hum.)
: Tel 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42850
E-Mail : csunis@kku.ac.th 

ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี : Asst Prof. Wipharat Phokee
: Tel 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42847
E-Mail :pwipha@kku.ac.th

อาจารย์ พจน์ ภาคภูมิ : Lecture. Phot PakPom
: Tel 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42853
E-Mail : pphotp@kku.ac.th

อาจารย์ นัฐชานนท์ เขาราธ : Lecture. Nathchanon Khaorat
: Tel 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42851
E-Mail : knathc@kku.ac.th

อาจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ : Lecture. Anootnara Talkul Kuster, Ph.D
: Tel 0-4336-2076, 0-4334-7057
E-Mail : anootta@kku.ac.th

อาจารย์ ดร.พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ : Lecture. Puek Tantriratna
: Tel 0-4336-2076, 0-4334-7057
E-Mail : puektan@kku.ac.th

รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล :Assoc Prof. Vichai  Pruktharathikul
: Tel 0-4336-2076, 0-4334-7057,42849
E-Mail : wichaimu@gmail.com

นาย ศิขิน รัตน์ทิพย์ : Mr.Sikhin Ratthanatip
นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการ
: Tel 0-4334-7057, 42826
E-Mail : rsikhi@kku.ac.th

นาย ไพทูลย์ น้อยวังหิน : Pitoon Noivenghin
ธุรการ : Clerical Staff
: Tel 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42858
E-Mail : npitoo@kku.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ ๑๒๓ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒.
โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๔๗๐๕๗ โทรสาร ๐๔๓-๓๔๗๐๕๘