[กลับเมนู] [การบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ] [วิทยาการระบาดและชีวสถิติ]
[อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย]
สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิต
(Department of Epidemiology and Biostatistics)

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ
ผศ.เชษฐา งามจรัส : Asst Prof. Chetta Ngamjarus
: Tel 0-4334-7637, 0-4334-7057, 42878
E-Mail : nchett@kku.ac.th

ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ : Prof. Malinee Laopaiboon, Ph.D
: Tel 0-4334-7637, 0-4334-7057, 42877
E-Mail : malinee@kku.ac.th


รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ : Assoc Prof. Bandit Thinkhamrop, Ph.D
: Tel 0-4334-7637, 0-4334-7057, 42874
E-Mail : banditl@kku.ac.th

รศ.พงษ์เดช สารการ : Assoc Prof. Pongdech Sarakarn
: Tel 0-4334-7637, 0-4334-7057, 42875
E-Mail : spongd@kku.ac.th

ผศ.นิคม ถนอมเสียง : Asst Prof. Nikom Thanomsieng
: Tel 0-4334-7637, 0-4334-7057, 42876
E-Mail : nikom@kku.ac.th

รศ.ยุพา ถาวรพิทักษ์ : Assoc Prof. Yupa Thavornpitak
: Tel 0-4334-7637, 0-4334-7057, 42882
E-Mail : yupa@kku.ac.th

ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม : Asst Prof. Pojai Pattanittum, Ph.D
: Tel 0-4334-7637, 0-4334-7057, 42879
E-Mail : pporja@kku.ac.th

ผศ.ดร.ศิริพร คำสะอาด : Asst Prof. Siriporn Kumsaard
: Tel 0-4334-7637, 0-4334-7057, 42880
E-Mail : rsirip@kku.ac.th

ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ : Prof. Supannee Promthet, Ph.D
E-mail : supannee@kku.ac.th
Tel. 043-347057,42869

รศ.ดร.เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ : Assoc Prof. Lertchai Charerntanyarak, Ph.D
E-mail : lertchai@kku.ac.th
Tel. 0-4334-7057, 42870

ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ : Asst Prof. Pornnapa Suggaravetsiri, Ph.D
E-mail : porsug@kku.ac.th
Tel. 0-4334-7057, 42871

ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล : Asst Prof. Naowarat Maneenin
E-mail : naowtu@kku.ac.th
Tel. 0-4334-7057, 42872

อาจารย์ ดร.ชนัญญา จิระพรกุล : Lecture. Chananya Jirapornkul, Ph.D
E-mail : chananya@kku.ac.th
Tel. 0-4334-7057, 42895

นางรัดดา ปิติ : Mrs. Radda Piti
ธุรการ : Clerical Staff
: Tel 0-4334-7637, 0-4334-7057, 42873 Fax. 0-4336-2075
E-Mail : raddpi@kku.ac.th

น.ส.อรุณรัตน์ ศิลารัตน์ : Miss Aroonrut Silarut
นักวิชาการศึกษา : Academic Service Officer
: Tel 0-4334-7372, 0-4334-7057, 42868 Fax. 0-4336-2075
E-Mail : aroosi@kku.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ ๑๒๓ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒.
โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๔๗๐๕๗ โทรสาร ๐๔๓-๓๔๗๐๕๘